ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

Баримт бичиг хүлээн авч дууссан
 • ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

  1. “Номин Холдинг” ХХК нь TN01034 ISO27001 нэвтрүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
  2. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ:
   • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
   
  • ISOстандартын баталгаажилтын аудит, аюулгүй байдлын хяналт шалгалт, эрсдлийн үнэлгээ хийх эрх бүхий байгууллагыг нотлох гэрчилгээ, бичиг баримтуудын хуулбар
  • Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын танилцуулга
  • Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх зөвлөхүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, CV
  • Сүүлийн 3 жилд /2016, 2017, 2018он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл
   
  • Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 2жилийн /2017, 2018 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
   
  • Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Татварын ерөнхий газрын e-tax.mta.mnсайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт /Хэвлэмэл хуудсыг үнийн саналын баримт бичигт ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Тодорхойлолт нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
   
  • Харьяалагдах банк, нийгмийн даатгал, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлнэ.
   Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно. Тендерийн материалыг  2019 оны 08 дугаар сарын 15-ний өдрийн  12:00 минутаас  өмнө Хан-Уул дүүрэг , Чингисийн өргөн чөлөө, Номин Юнайтед төвийн 5 давхарт хаягаар цаасан хэлбэрээр ирүүлэх ба procurement.nomin.mn сайтаар хандаж үнийн санал болон баримт бичгийг цахимаар ирүүлнэ үү. 

   Ажлын  даалгавартай холбогдолтой нэмэлт мэдээллийг МТ системийн шинжээч  Л.Идэрмөнхөөс лавлаж болно. 
  Утас: 89113993 
  Бусад мэдээлэлийг тендер үйл ажиллагаа хариуцсан менежер М.Есөн-Эрдэнээс  лавлаж болно. Утас: 89881938
 • Захиалагч 01 Номин Холдинг ХХК
  Дугаар TN01034
  Нийтэлсэн огноо 2019-08-02 04:08:54
  Эцсийн хугацаа 2019-08-21 04:00:00
  Тендерийн ангилал Зөвлөх үйлчилгээ
  Дэд ангилал Айсо төслийн сургалт
  Баталгаат хугацаатай эсэх Баталгаат хугацаа шаардлагагүй
  Гүйцэтгэлийн баталгаа Гүйцэтгэлийн хугацаа шаардлагагүй
  Ажлын туршлага "3" жил
  Хувилбарт тендер Үгүй
  Тусгай зөвшөөрөл Үгүй
  Дэлгэрэнгүй

  МТС салбарт шинээр ISO27001 стандарт нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах, түүний дараа баталгаажуулалт хийлгэж стандартыг хэрэгжүүлсэн гэсэн батлах бичиг баримтыг олгох. Энд хэрэгжүүлэх ажил (Зөвлөх үйлчилгээ) болон баталгаажуулалт хийх ажлыг тус тусад нь үнийн санал авна.
  Ажлыг 6 сарын дотор хийж гүйцэтгэх ёстой.

  Тусгай шаардлагууд
  1. Анхааруулга:
  2. ISO27001 стандартыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцсэн байдлаар үзүүлэх
  3. Харилцан мэдээлэл солилцох, харилцан туслалцах, хамтран ажиллах зарчмыг баримтлах
  4. ISO27001 стандартын шаардлагын сургалт хийх
  5. Стандартын шаардлагуудыг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх
  6. Дотоод аудитыг зохион байгуулахад мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэн хамтран зохион байгуулах
  7. Дотоод аудитаар илэрсэн үл тохирлуудыг залруулах арга хэмжээний зөвлөмж өгөх
  8. Стандартыг нэвтрүүлэх багийг бүрдүүлэн томилох, төслийн багтай хамтран стандартын шаардлагыг компанийн үйл ажиллагаанд амжилттай хэрэгжүүлэх
  9. Стандартыг хэрэгжүүлэх явцад олж авсан Компанийн бизнесийн нууц, хүний нөөц, маркетингийн төлөвлөгөөний талаархи аливаа мэдээ мэдээллийг гуравдагч талд задруулахгүй, мэдээллийн нууцыг чандлан хадгалах
  10. Зөвлөх үйлчилгээний төлбөрийг үйл ажиллагааны тодорхой үе шатуудыг хэрэгжүүлж дуусаад хийсэн дүгнэлтийг үндсэлэн шилжүүлэхээр тооцож хэд хэдэн хэсэгт хуваан шийлжүүлэх боломжтой байх.
  11. Стандартыг компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, онцлогт тохирсон байдлаар хэрэгжүүлэх
  12. Санхүүгийн саналыг цаасан хэлбэрээр тусад нь дугтуйд битүүмжлэн тамгалж ирүүлнэ.
  13. Санхүүгийн саналаас бусад бичиг баримтыг ил хэлбэрээр заавал ирүүлэх бөгөөд дугтуйлж лацдахыг хориглоно.
  14. Захиалагч нь урилгад дурдсан зөвлөхүүдээс  үнэлгээний аргаар зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч (зөвлөх)-ийг сонгоно.
  15. Зөвлөх нь  техникийн болон санхүүгийн саналаа нэгэн зэрэг  дангаар ирүүлнэ. Эдгээр санал нь шалгарсан зөвлөхтэй хэлэлцээр хийх болон гэрээ байгуулах гол үндэслэл байх болно.
  16. Зөвлөхийн үйлчилгээг захиалагчийн ажлын хуваарийн дагуу хэрэгжүүлнэ. Ажлын хуваарь нь хэд хэдэн үе шаттай байх тохиолдолд үе шат бүрийн ажил нь дараагийн шатны ажил эхлэхийн өмнө захиалагчийн шаардлагад нийцсэн хэмжээнд хийгдсэн байх ёстой.
  17. Ирүүлсэн санхүүгийн саналд НӨАТ-тэй үнэ тусгана. НӨАТ-тэй эсэх талаар дурдаагүй бол НӨАТ-тэй үнэ гэж ойлгоно.
  18. Тендерт оролцогчид тухайн тендерт  оролцож буй шалгарсан нөхцөлд гэрээний үнийн дүнгийн 5%-д “Номин Холдинг” ХХК болон салбар, харьяа компаниудын бараа нийлүүлэгдэх бөгөөд үнийн дүн нь гэрээний нийт үнийн дүнгээс гүйцэтгэлийн баталгааны хувийг хассан дүнгээр тооцогдоно. Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ, сонголтыг гэрээ байгуулах үед харилцан тохиролцоно.

   

  1. Тендерийн шаардлага:
  2. Энэхүү Зөвлөх үйлчилгээний тендерт МТС салбарт шинээр ISO27001 стандарт нэвтрүүлэх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлж дуусгах, түүний дараа баталгаажуулалт хийлгэж стандартыг хэрэгжүүлсэн гэсэн батлах бичиг баримтыг олгоно Энд хэрэгжүүлэх ажил (Зөвлөх үйлчилгээ) болон баталгаажуулалт хийх ажлыг тус тусад нь үнийн санал авна.

  Үйл ажиллагаа бүрийн цалин хөлсний задаргааг ирүүлнэ Ажлыг 6 сарын дотор хийж гүйцэтгэнэ. Зөвлөх эсвэл туслан гүйцэтгэгчийн ажилтнуудад хуулийн дагуу төлөх татвар, хураамж, шимтгэлийн (эрүүл мэнд, нийгмийн даатгал болон бусад даатгалын шимтгэлийг оруулан) дүнг тусад нь зааж үнийн саналаа ирүүлнэ. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээллийг ирүүлнэ:

  • Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  • ISO стандартын баталгаажилтын аудит, аюулгүй байдлын хяналт шалгалт, эрсдлийн үнэлгээ хийх эрх бүхий байгууллагыг нотлох гэрчилгээ, бичиг баримтуудын хуулбар
  • Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын танилцуулга
  • Тус ажлыг хийж гүйцэтгэх зөвлөхүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, CV
  • Сүүлийн 3 жилд /2016, 2017, 2018 он/ хийж гүйцэтгэсэн ижил төстэй ажлын жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл
  • Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 2 жилийн /2017, 2018 он/ санхүүгийн тайлангийн аудитаар баталгаажуулсан дүгнэлт/
  • Монгол Улсын, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөрөө тухайн тендер нээсэн өдрийн байдлаар бүрэн төлсөн байна. Татварын ерөнхий газрын e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолт /Хэвлэмэл хуудсыг үнийн саналын баримт бичигт ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ. Тодорхойлолт нь тендер нээсэн өдрийн байдлаар хүчин төгөлдөр байна.
  • Харьяалагдах банк, нийгмийн даатгал, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн төрөлжсөн архив, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар болон холбогдох байгууллагаас тодорхойлолт ирүүлнэ.
  • Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  • Ажиллах хүчний ажиллах хуваарь ирүүлэх
  • Ижил төстэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бизнесийн байгууллагад ISO стандарт хэрэгжүүлж байсан туршлагатай бол давуу болно.

  3.Тендерийн ажлын даалгаварыг хавсралтаас үзэх

 • Та уг тендерт оролцоогүй !

Ижил төстэй тендерүүд

  Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо байршилд хөрсний шинжилгээ хийлгэх ажил
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01227 2020-04-28 03:03:14 2020-05-19 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  SAP систем нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч сонгон шалгаруулах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01185 2020-01-31 07:42:37 2020-02-21 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  ISO45001:2018 стандарт нэвтрүүлэх төслийн Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN01167 2019-12-10 08:40:08 2019-12-24 09:00:00
  Төлөв: Хаасан
  УИД -ийн эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN01118 2019-10-01 08:23:48 2019-10-03 04:00:00
  Төлөв: Хаасан
  Эрчим хүчний иж бүрэн аудит хийлгэх
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  04 Номин Реалтор ХХК TN00690 2018-07-05 06:28:36 2018-07-25 06:24:52
  Төлөв: Хаасан
  БҮС хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 2018
  Захиалагч Дугаар Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа
  01 Номин Холдинг ХХК TN00550 2018-02-21 09:56:38 2018-02-21 12:00:00
  Төлөв: Хаасан