Шүүлтийн төрөл


Тендер шалгаруулалтын үр дүн

# Тендерийн нэр Дугаар Огноо Шалгарсан Гэрээ байгуулах эрх олгосон огноо
1 Сентоза Супермаркетийн Салхивч,Эйркондейшн угсрах ажил TN01275 2020-07-24 04:00:00
2 Сентоза дотор цахилгааны ажил TN01274 2020-07-24 04:00:00
3 Ахуйн шингэрүүлсэн газны сав нийлүүлэх TN01273 2020-07-22 04:00:00
4 Сентоза Супермаркетийн дотор заслын ажил TN01272 2020-07-17 04:00:00
5 Сентоза супермаркетын хөлдөөгч хөргөлтийн систем угсрах ажил TN01269 2020-07-22 04:00:00
6 32-ын тойрог Гадна ЦБУ-ны шугам угсрах ажил TN01267 2020-07-20 04:00:00
7 Сервер худалдан авах TN01266 2020-07-06 04:00:00
8 УБИ Супермаркет мембран дээвэр хийх ажил TN01265 2020-07-22 04:00:00
9 Орон нутгийн ачаа тээвэрлэгч сонгон шалгаруулах 2020 TN01262 2020-07-03 04:00:00
10 УБИ-ийн техникийн захын дотор заслын ажил TN01259 2020-07-17 01:00:00